1- هنوز واکسن موثری علیه وبا ساخته نشده! با دیدن این جمله یاد قدیما میفتم! جایی که وقتی بابام رو اذیت می کردم به لهجه خودمون نفرینم می کرد که خلاصه اش میشه اینکه "وبا بگیری"! عجب نفرین خفنی بود و خبر نداشتم! فک کنم در سالیان بسیار دور در منطقه ما وبا اپیدمی پیدا کرده و جون خیلیا رو گرفته و این نفرین از اونجا به ذهن بزرگان خطور کرده! 

2- سرطانِ درد دارم! تومور مارکرش هم تو هستی! چه بدخیم اند خاطراتت...

3- خودایمنی روحی دارم! درمانش چیست این وحشتِ تنهایی، این دردِ غربت، این آهِ حسرت؟

4-  در سمومِ معطرِ آرزویِ خوشرنگِ وصالت نفس می کشم! می دانم زیستن در هوایت خودکشیِ محض است.

5-  [پست بعدی!]