اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد

تا قیامت دلِ من گریه می خواد...