صحبت از مهر و محبت چیست؟!
جای آن در قلب ما خالیست.
روزی انسان برده ی عشق و محبت بود،
جز ره مهر و وفا راهی نمی پیمود.
کس نمی داند کدامین روز می آید...
کس نمی داند کدامین روز می میرد...