وقتی عقل و دلم با هم همزبون میشن، می ترسم!
 یعنی بازم چه کاسه ای زیر نیم کاسه هست؟!
 دوتاشون این روزا خیلی مشکوک میزنن، الان در صلح و رفای کامل دارن درباره مباحث مربوط به  ازدواج صحبت می کنن و از قضا بدون اجازه من به توافق دوجانبه هم رسیدند! خدا بگم چه کارشون کنه!