تو نیستی
و این برای من
عادی است.
اینجا 
بی تو
همه چیز عادی ست.

فقط نمی دانم
چرا گاهی
قلبم می گیرد
چرا کمی
همیشه خسته ام!
چرا گاهی کمی
به دستانت دل بسته ام
چرا کمی گاهی
مجسم می شوی اینجا
همین جایی!

برایم بگو
از روزهایی که 
بی من تمام شد
تا بگویم
از روزهایی که 
بی تو حرام شد.

لبخند نزن
بر منی که
سال هاست تلخم
بر منی که
در اندیشه این زهرم
ای جام من!
لبانت اینجاست.

بگذریم
نوشتن از تو
برایم سخت است
وقتی
همه چیز عادی ست...


رسوای دل