نتاب خورشید
نتاب کثافت
این همه تابیدی چه گـهـی خوردی!
نتاب...
نتاب خورشید
این شبو از من نگیر
این شبو به این زودی خرابش نکن.


«سعید کنگرانی»