پدر + مادر + دو برادر + دو خواهر + دو داماد


از معدود سال هایی که ماهی هاشو من نگرفتم!

این سه نفر!


صندلی خالی پارک

حرکت بعدی و مات 


رنگ و بوی طبیعت


شکار کفشدوزک :دی


خود سیزده


باران سیزده