چقد با این حرف چارلز بوکوفسکی موافقید؟
و چقد با این حرف موافقید؟
...
(حالا به درصد دقیقش کار نداشته باشید :دی)