بعد از به فنا دادن فرجه ها بنابه سفارش یکی از دوستان مبنی بر خوندن درس باکتری و در اولویت قرار داشتن قرائت این درس رجیم در این ایام منحوس، استارت کار رو زدم و شروع کردم به تورق بی مزد جزوات درس مذکور. و اما به یه مطلبی برخوردم که اشک تو چشام جمع شد...


جزوه جلسه دو- صفحه چهار- خط ده :

گروهی از باکتری ها 2XDR هستند که معمولاً به داروها جواب نمی دهند...پیام رسمی من به این دسته از باکتری ها

باکتری های عزیز
سلام علیکم
اینجانب تبریک ویژه ی خود را نسبت به مقاومت بی نظیر و بی سابقه تان در زمینه داروستیزی و برپایی جنبش عدم تعهد نسبت به پنی سیلین، کدخدای ظلم و ستم، شیطان بزرگ، مظهر تمام و کمال نفرت باکتریایی و دیگر همراهان و هم رزمان آن ملعون اعلام میدارم. باشد که به فضل الهی و ادامه ی مقاومت ارتجاع ناپذیرتان در مسیر اعتدال و اعتلای حقوق پروکاریوتها و دیگر میکروارگانیسم ها شوری دگر انگیزید و بدانید که خدا با شماست، سحر در کنار و پیروزی نزدیک است.

با تشکر
رسوا
به نمایندگی از یوکاریوت ها