گفتیم احترامت واجب، خاطر خواهی هم سر جای خودش، طرف زنونه اونور راهروست...