آن سال های دور وقتی بچه بودم مادر می گفت پدر در زندان است، منتظر باش پدر روزی به خانه بر می گردد و مادر می گفت زندان هم مثل هر اتاق چهار دیوار دارد و یک در که همیشه بسته است...