- از این درهای سفید یکی رو انتخاب کن.
- فرقشون چیه؟
- فرقی ندارن. همشون رو به جهنم باز میشند.
- آها که اینطور!