خواب دیدم که تو یه خواب دیگه‌ام. دو بار از خواب بیدار شدم تا به دنیای واقعی رسیدم. ولی هنوز شک دارم که تو یه خواب بزرگ‌تر نباشم.