چجوری بگم چقدر غمگینم از نبودنت، اینجا که حتی شعر هم هیچ غلطی نمی کند...