بی‌چاره دل که غارت عشقش به باد داد

ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست