دلم می گیره از تقدیر که دور از هم رهامون کرد

اگه قسمت جدایی بود واسه چی آشنامون کرد...