قشنگ‌ترین روابط دنیا، آن‌هایی‌اند که شروع نمی‌شوند.