امروز معلم میگفت: دو خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند، مگر این که یکی از آن ها خود را بشکند! 
گفتم من که خودم را شکستم چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی و زد و گفت: شاید او هم به سمت دیگری شکسته باشد.