چه بی تفاوت زندگی می کنند
آدمها...
بی آنکه بدانند در گوشه ای از دنیا
تمام دنیای کسی شده اند..

با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو؛
در انزوا پاک ماندن نه سخت است نه با ارزش!

دکتر علی شریعتی