مرده‌ی یک شبه چو نمره‌ی بیست
ثلث اول که هیچش ارزش نیست!
مرده‌ی قرن را چنین بنگر:
هم‌چو تجدید ناب شهریور...