چشم وا کردم از تو بنویسم... لای در باز و باد می‌آمد

از مسیری که رفته بودی داشت ... موجی از انجماد می‌آمد