ای خوش آن شب ها که با افسانه میلی داشتی 

درد دل می گفتم و افسانه می پنداشتی