عشق در دل ماند و یار از دست رفت
دوستان دستی که کار از دست رفت...