با شهر شما کوردلان کار ندارم

دل دارم و دلدارم و دلدار ندارم